יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
כתיבה, עריכה, קולנוע, טלוויזיה ורדיו - מה צריך כדי להיות מוביל דעה.
אודות המקצוע - תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
היזיוולטו עונלוק ,תרושקת פילקב הייפצל ץחל
מפיק
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םדעיל םינוש םיטירפ לש םתחילש לע חקפמש הז אוהו ,תיעוצקמ וא תישיא הניחבמ תובכרומ תויצאוטיסל תונורתפ אצומש הז אוה קיפמה ,רבשמ יעגרב .עונלוק טרס ימוליצ וא ןותיע הז אהיו ,הכאלמב םיקסועה לכ ןיב רשקמו םלוכ תא ריכמ קיפמה .תכרעמה יקלח לכ ןיב םימואיתב םרקיעב םיקסוע הקפה ידיקפת
.סופדה תיב םע רישי רשקב םיאצמנ םהש ךות ,ןויליגה תספדהב בלש לכל םיגאודו ןויליג לכל הקיפרגה תא םיזכרמ ,םיאקיפרגהו םיכרועה ןיב םירשקמ סופד יקיפמ ;הכאלמב םיקסועה לכ ןיב תרשקמו םימוליצ תמאתמ ,םימלצהו םיאקיפרגה ,םיכרועה ,םיבתכה לכ תא הריכמ ןותיעב הקיפמ ;םירתאל םוליצ תונוישר םאתמו םינקחש סייגמ ,טרסב ועיקשיש ןוה ילעב םע רשק רוציל גאוד עונלוק יטרס קיפמ
?מה הן דרישות הקדם
.ןיא
?זה מתאים לי
.תווצה לש תונעטה בור תא גפוסש הז אוה ןכש ,ליפ לש רוע םג ומכ ,םיבוט שונא יסחי לעב תויהל ךירצ קיפמה .אשונב ברועמש ןייל-דד שי םא רקיעב ,העש לכב םלוכל ןימז תויהל בייח ךא ,ומצע לש םויה רדס תא עבוק םנמא אוה .םירבד ףוחדל עדויש רזודלוב תויהל בייח קיפמה .דחוימב לודג שארו תויגרנא הברה שרודש קחוש עוצקמ איה הקפה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
."םיקיפמ" םמצע תא םירידגמה םיקסוע 300-כ ץראב שי ,הסג הכרעהב
:טווח גילאי המועסקים
.הלעמו 40 ינב םיקיפמ דצל ,25 ינב םיריעצ םיקיפמ אוצמל ןתינ ךא ,םוחתב םדקומ ןויסינ שרוד םנמא דיקפתה
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.תרושקתה םוחתב םישדח םיקיפמ תורשע המכ ובלתשה תפלוחה הנשב ,םוחתב םימרוג יפל
םיטלובה םיקיסעמה:
.תוירוזא וידר תונחת ,ל"הצ ילג ,!הלאוו טנרטניאה רתא ,(םיניזגמ ,"ץראה" ןותיע) ןקוש תשר ,(nrg רתאו םינומוקמ ,םינותיע) בירעמ תשר ,(Ynet טנרטניאה רתאו םינומוקמ ,תשרה לש םיניזגמ ,םינותיע) תונורחא תועידי תשר ,2 ץורע לש תושדחה תרבח ,תשק ,תשר ,רודישה תושר
:משכורות
.היזיוולטב הלעמו שדוחב םילקש 10,000 דעו ,האלמ אל הרשמב ,םיניזגמב העשל םילקש 25-30 ןיב ענ תורוכשמה חווט
גופים מפקחים
.ןיא
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.ןיא
?מה לומדים שם
.קמועל ותוא ןחובו תרושקתה םוחתל רושקה אשונ רחוב הבוחה יסרוק תא דומלל םייסמה טנדוטס לכ ,רתוי ירקחמה ןפה לע אוה שגדה תואטיסרבינואב .וידר תינכות שיגהלו ךורעל ךיאו ךורעלו םלצל ךיא ,תובתכ בותכל ךיא םידמול רתוי ישעמה דצב ."היגולוכיספו תרושקת"-ו "םינומה תרושקת" ,"טפשמו תרושקת"-ב םיסרוק םיללוכ ולא .אובמ יאשונ רפסמ לע םיססובמ תוללכמבו תואטיסרבינואב תרושקתה ידומיל
?השתלבתי, מה הלאה
.םכלשמ תוקפה תרבח חותפל ולכות ,םיריכשכ דובעל םינינועמ םכניא םא .רתוי תובוט הדובע תועצה ולבקת ךכ ןויסינ ורבצתו רתוי ודבעתש לככ .דואמ ימאניד םוחת אוה הקפהה םוחת
איפה אפשר ללמוד מפיק ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים