יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
כתיבה, עריכה, קולנוע, טלוויזיה ורדיו - מה צריך כדי להיות מוביל דעה.
אודות המקצוע - תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
היזיוולטו עונלוק ,תרושקת פילקב הייפצל ץחל
צלם וידאו/טלוויזיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.(תוניצס ןיב םירבעמ ומכ) תונומתל םיטקפא ףיסוהל תנמ לע בשחמ ידוביע ועצבי םיתיעלו םיעוריא לש שגרמו יתונמוא םוליצב םיזכרתמ םיעוריאו תונותח ימלצ ;םימוליצל הרואת תינכת ןיכי םג ומכ ,המלצמה תדמעה לש היציזופמוקה תא עבקיו עבצ לש םיחנומל טירסתה תא םגרתי עונלוק םלצ ;(םאק-ידטס) תחיינ המלצמ תועצמאב תינכתה םוליצ לע םג ךא ץוח תובתכ םוליצ לע יארחא היהי ןיזגמ תוינכת םלצ ;ילאוזיוה רסמב דקמתיו חטשב םיעוריא לש יתושדחה ןפה תא ןחבי תונותיע םלצ ,המגודל .דועיתה יפוא תא תעבוק םלצה לש תוחמתהה .םיבושחכ םיספתנש םיעגר חיצנמו ולומש תואיצמה תא דעתמ ואדיוה םלצ
.תווצב דובעל תלוכיו תיאנותיע תלוכי ול תויהל הכירצ ןכ ומכ .רופיס ריבעהל תלוכיו יטתסא שוח לעב תויהל ךירצ םלצה
?מה הן דרישות הקדם
.ואדיו תמלצמ תלעפהב ינכט עדי
?זה מתאים לי
.םידעומו םיגחב ןכו ,הלילהו ברעה תועשב רקיעב דובעיש ךכל ןכומ תויהל ךירצ תונותח םלצ ,ותמועל ;(טילקמהו בתכה םע הבוט הימיכ לעב תויהל רקיעבו) תווצב דובעל ךיא תעדלו ,חטשב בר ןמז תויהל ונממ תשרוד תושדח םלצ לש ותדובע .דרפנב תוחמתה לכל םימיאתמש םינויפא םנשי ,ףסונב.ךכב םיצור םניאש םישנא לש תונומת גישהל ידכ םיתיעלו םירחא םימלצ ןיב ףחדיהל ידכ תויזיפ תולוכי לעב תויהל וילע .עגר לכב ונממ שרדנ םוליצ גוס הזיא תעדלו תמלוצמה הפשה תא ןיבהל ,ונממ שרדנ המ ףוטח טבמב ןיבהל םלצה לע .רופיס ריבעהל תלוכיו יטתסא שוח לעב אוה בוט םלצ
ףנעה לע עדימ
:טווח גילאי המועסקים
.םימוחת רפסמ ללוכה עוצקמב רבודמש ןוויכ ,עוצקמב םיקסועל םיינייפוא םיאליג ןיא
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.םינושה םיצורעב םישדח םימלצ לש תודדוב תורשע ובלתשה תפלוחה הנשב
םיטלובה םיקיסעמה:
.nrg ,!הלאוו ,Ynet ,הריבה ינפלוא ,תשר ,תשק ,רודישה תושר
:משכורות
.שדוחב 12,000-כ חיוורהל םילוכי םיקיתווה וליאו ,שדוחב םילקש 5,000-כ וחיוורי םיריעצ םימלצ .הדובעה תועשו דוסי רכש סיסב לע םלצה לש ותרוכשמ תעבקנ בורל
גופים מפקחים
.רישי חוקיפ ןיא
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.דועו ,חטש םוליצ תואנדס ,ידועית םוליצ ,ואדיו תכירעו םוליצ ומכ ,םייפיצפס םילולסמב הדועת ידומיל םיעיצמש דומיל תודסומ םנשי ,ןכ ומכ.הריירקה ךשמהב תפתושמ הדובע םג הבינמ תובורק םיתיעלו ,םיעובק םיתווצב איה הדובעה .םידומיל ידכ ךות ,השעמל הכלה םיטרס םירצויו ,דויצ םילבקמ םיתווצה .ךורעלו טילקהל ,םלצל ךיא לשמל ,םיישעמ םיטקפסא םג םיללוכ םידומילה .תיעונלוקה הפשה לש הרכה ךות ,םינוש םירנא'ז תרכהו עונלוקה תודלותב םיקסועה םיבר םיינויע םיסרוק םנשי ,ףסונב .םחותינו םיבר םיטרסב הייפצ ללוכ ,עונלוקה תודלות אשונב ינויע רמוחמ םיבכרומ תואטיסרבינואב עונלוקה ידומיל
?השתלבתי, מה הלאה
.םימלצ תקלחמ לוהינל םדקתהל לוכי ואדיוה םלצ יללכ ןפואב ,ךכל ףסונב .ותיא דובעל תושרופמ ושקבי םיאמבש ךכל הכזי ,ןיטינומו ןויסינ רבצש עונלוק םלצ ;םיבושח םיעוריא םוליצל םדקתהל לכויו ,ויתולוכי יפל ץבושי תושדח םלצ
איפה אפשר ללמוד צלם וידאו/טלוויזיה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים