יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
כתיבה, עריכה, קולנוע, טלוויזיה ורדיו - מה צריך כדי להיות מוביל דעה.
אודות המקצוע - תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
היזיוולטו עונלוק ,תרושקת פילקב הייפצל ץחל
שדרן רדיו
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ודבל לכה השוע ןרדשהו םיכרוע וא םינריקחת ןיא םג בורל הלילה תוינכותב .רודישה תעש תא דבל הנוב אוה השעמלו ,םיטסקט ומצעל ןיכהלו תינכת ךורעל ,םיריש תמישר רוחבל ,תינכתה ינפל תועש רפסמ הנחתה ידרשמל עיגהל וילע .ילקיזומה ךרועה לשו ךרועה לש םדיקפת תא םג עצבמ ןרדשה ,רתוי תונטקהו תוירוזאה תונחתב.(הפוקת התואל ןוכנ הנחתה העימשמ התוא םירישה תמישר) טסיל-יילפב םיאצמנה םירישהמ דחא לכ לע דיגהל םיטפשמ וליא בתכל רמוא וליפא ךרועה םימיוסמ םירקמב .ךרדל תאצלו םיאשונה תא ןנשל אוה ול רתונש לכ .תינכתה לכל שארמ הכורע הקיזומו םהב קוסעל םיאשונ תינכתה ךרועמ לבקמו ,תינכתה ינפל תוקד רפסמ ןרדשה עיגמ ,תולודגה תונחתב .ןרדשה דבוע הב הנחתה לדוגב יולת הדובעה ףקיה .םהיניב םיטסקטהו רושיקה יעטק לע ןכו וידר תינכת תרגסמב םירישה תמישר תשגה לע יארחא וידר ןרדש
?מה הן דרישות הקדם
.ןיא
.תרושקתב ראות ילעבלו םימדוק םיישיא םירשקל יתועמשמ ןורתי שי תולודגה וידרה תונחתב ,תאז םע
?זה מתאים לי
.םיבר םיימוסרפ םיאומורפ םינרדשה םישוע תוירחסמה תונחתב .עובשה ךשמב ורדושיש תוינכות תארקל םיחיתפב רבודמ - םינומידק הברה ןרדשה השוע ותדובעמ קלחכ ,ןכ ומכ .רודישה תעש תא תונבל וילע זאו ,תינכותה ינפל עיגהל ןרדשה לע .תוימוי תועש שמחכ ןרדשה דבוע ,המצע רודישה תעשל טרפ תפסונ תוירחא שי ןרדשל ןהב ,תוירוזאה תונחתב .דבלב םויב תועש שולשב רבודמ תולודגה תונחתב ,עיקשהל שיש הדובעה תועש תניחבמ.םיפסונ םירבדב םיקסועש וא תחא תינכותמ רתוי םישוע םינרדשה תיברמו ,תילכלכ תלמגתמ הניא הדובעה .םיכיבמ םיעגרמ יח רודישב תאצל ידכ הער אל רותלא תלוכי לעב תויהל ךירצ ןרדשה ,יללכ ןפואב
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םינרדשל םיפסונ הדובע תומוקמ חיטבמ רבדה .תיצרא הסירפב םוקל תובר תושדח תונחתל רשפאל לכוי ןכלו ,רודישה ירדת תלקס ידי לע לבגומ היהי אל יניוולה וידרה .יניוולה וידרה ןויער שממתמו ךלוה הנורחאל ,תאז םע .דבלב תודדוב תורשע לע דמועו ,ידמל םצמוצמ תוירוזאהו תויתכלממה וידרה תונחתב םינרדשכ םיקסעומה רפסמ ץראב
:טווח גילאי המועסקים
.60 וא 50 ינב ףאו (ל"הצ ילג ,לשמל) יאבצה םתוריש ךלהמבו 18 ינב תויהל םילוכי םינרדש .דאמ בחר םיאליגה ךתח
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.תווצל תושדח תוינרדש שולש ףריצו ץולח היה ביבא לת וידר .תוטלובה תוירוזאה תונחתבו תויצראה תונחתב דבלב םישדח םינרדש הרשעכ ובלתשה הנשה ,םוחתב םיקסעומה םישנא לש םתנעטל
:מספר מעסיקים
.םירכומ 20-כ
םיטלובה םיקיסעמה:
.ןורשבו זכרמב תוירוזא תונחת ,FM88 וידר ,ל"הצ ילג ,('ג-ו 'ב ,'א תשר) רודישה תושר
:משכורות
.תחא תינכת רובע שדוחב םילקש 1,800-כב םכתסמה םוכס - תוירוזאה וידרה תונחתב תינכותל םילקש 240-כ םיחיוורמ םיליחתמ םינרדש :תוהובג ןניא םוחתב תורוכשמה
גופים מפקחים
.רישי חוקיפ ןיא
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
-
בוגרים טריים
-
הכשרה ולימודים
-
?מה לומדים שם
."סופמקה לוק" וידר תרגסמב לשמל ,וידר תוינכות לש השגהו הכירעו ואדיו תובתכ תנכה ,תיטנרטניא הביתכב תוסנתה םיללוכ םיישעמה םידומילה .םיישעמ תרושקת ידומיל םיעיצמה תודסומ רפסמ םנשי."היגולוכיספו תרושקת"-ו "םינומה תרושקת" ,"טפשמו תרושקת"כ אובמ יסרוק רפסמ םיללוכו תרושקתה םלוע לש םיינויעה םימוחתה לע רקיעב םיססובמ תרושקתה ידומיל .וידרה ןרדש לש וקוסיעל םייטנוולרה םיסרוק םיללוכ םניאש טעמכ םיימדקאה םידומילה
?השתלבתי, מה הלאה
.'וכו םיאומורפ תקלחמ ילהנמ ,הייטילקתה לע םיארחא ,םיניירק תקלחמ ילהנמ ,תוינכות ילהנמל ךופהל ופידעי םירחא .רתוי תוקשחנ תועשב רודיש תועוצר לבקי דימתמה וידרה ןרדש
איפה אפשר ללמוד שדרן רדיו ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים