יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
כתיבה, עריכה, קולנוע, טלוויזיה ורדיו - מה צריך כדי להיות מוביל דעה.
אודות המקצוע - תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
היזיוולטו עונלוק ,תרושקת פילקב הייפצל ץחל
עורך וידיאו
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.המודכו עוריא דועית ,תמוסרפ ,הבתכ ,טרס תויהל לוכי יפוסה רצותה .תועמשמ תריציל םיילאוזיו-וידוא םלג ירמוח ךרועו רבחמ ואדיוה ךרוע

.ץוחב ראשנ וא סנכנש ןכותה יבגל יהשלכ תוירחא ואדיוה ךרועל שי םירקמה ינשב .יארחא םרוגל ףופכ אוה םיתיעלו ,ןכותה ביתכמכ ומצעב דקפתמ ואדיוה ךרוע םיתעל – ןכותה ךרוע וא יאמבה םע םיסחיב םג אוה ינושה .אלמ ךרואב םיטרס לע דובעיש עונלוקה םוחתב ךרוע תמועל ,קדוהמו רצק ואדיו רוציי טנרטניאה םוחתב דבועה ךרוע – שקובמה רצותל םאתהב הנתשמ הדובעה

.ןכותל ףסונה ילאוזיוה רמוחה לעו הקיזומהו דנואסה לע ,רמגומה רצותה לש בצקה לע םג יארחא ךרועה ,ןכותה ןוניס דבלמ

.ןייל-דדל ףופכב ,הדובעה תועש תא ומצעל עבוק ללכ ךרדב ,תאז תמועל ,רסנאלירפה .תורחואמה הלילה תועשל תושלוג ןניא בורלו ,עצוממב תועש 10 דע 8 לש תורמשמב דבוע ריכשה ךרועה .סנאלירפכ וא ריכשכ דבוע ואידיוה ךרוע
?מה הן דרישות הקדם
.Premier, Avid, Final-cut, Cut-to-cut :תויסיסבה תונכותה תעבראב הטילש – ינכט עדי אוה דובעל תנמ לע שורדש המ .ןויסינ אלא ,תויעוצקמ תודועת לכ ךרדב םישקבמ אל םיקיסעמה

.'וכו םיטוש ןיב רבעמ ינפוא ,םיירפ לדוג ,םיטוש יגוס ןיב ןיחבהל תנמ לע יעונלוק עדיב ךרוצ שי ,ףסונב

.ויתולוכי תונחבנ ךכו ,קיסעמה תושירד יפ לע עטק ךורעל שקבתמ דמעומה וב ,הסינכ ןחבמ םייק ףסונב .תולוכי םיגדמו תומדוק תודובע ץבקמש רצק טרס – Reel ארקנה תודובע קית ןיעמ ןיכהל שי ,םירקמהמ םיברב

.הנושאר הדובעל הלבקל יטירק םיתיעל אוה הזכש סרוקב םילבקמש ןויסינה ךא ,ימדקא סרוק אללו דבלב ןויסינ ךמס לע הדובעל לבקתהל ןתינ ,השעמל
?זה מתאים לי
.הכירעה תדובע תא רפשל תנמ לע ומצע תא רקבל לגוסמ תויהל ךירצ ואידיוה ךרוע .ינלבס םדא תויהל ךרועה לע ןכל ,רצק דחא עטק לע הכוראו השק הדובע – תויפיזיסב תנייפאתמ ךרועה תדובע

.ידקומ-בר זוכיר ירושיכל קוקז אוה ןכ לעו ,'וכו םיוולנ םיטנמלא ,דנואסה ,לאוזיוה – עטקה לש םיבר םיטנמלא לע יארחא ךרועה תובורק םיתיעל

.םימישרמ אל םלג ירמוחמ םג ברימה תא איצוהל תנמ לע 'שאר תלדגה'ו הבר תוירחא תשרוד ךרועה תדובע .הבושח הנוכת םה שונא יסחי ןכלו ,יטירק אוה םתיא הלועפה ףותיש .'וכו בתכה ,יאמבה ,ןכותה ךרוע – םיפסונ םימרוג םע דבוע םג אוה ,ךרועה לש תיאמצעה ותדובעל ףסונב
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.דועו טנרטניא ירתא ,10-ו 1 ,2 ץורע לש תושדחה תרבח ,םינושה היזיוולטה יצורע ,הקפה תורבח
:משכורות
.רלוד 150 -כ הבינמ הדיחי היצטיגיד תדובע .ךרועה לש ןויסינל םאתהבו הרבחל הרבחמ הנתשמ רכשה הבוגו םיטקיורפ יפל םיחיוורמ םירסנאלירפ .עצוממב ח"ש 8,000-כ ואידיוה יכרוע םיחיוורמ ךשמהב ,ח"ש 5000 -כ חיוורמ ליחתמ ריכש ךרוע .טקייורפה גוסל םאתהב דואמ הנתשמ רכשה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.Reel-ה – יעוצקמ תודובע קית השעמל הווהמש רמג טקייורפ לע םידבוע סרוקה םויסב .תילגנאה הפשב הטילשבו 'תונולח' תנכותב ילועפת עדיב ךרוצ שי בורל
?מה לומדים שם
.דועו After-effects ,פושוטופ ןכו ,קושב תוטלוש רשאו תויסיסבה הכירעה תונכות תעבראב םיסנתמ
?השתלבתי, מה הלאה
.רתוי קיתוה ךרועה שומישל בשחמל םלג ירמוח תמיגד איהש ,היצטיגיד תודובעב קוסעי ליחתמ ךרוע

.םרובע םודיקה אוה ולאכ םידיקפתל רבעמ ןכלו םייבלו קיפהל םיפאוש םיבר םיכרוע .רכשה הבוגב ןכו ,הנכזת ןהש הפישחהו ןהב שיש ןיינעה תדימב – ךרועל תונתינה תודובעה יגוסב אטבתמ םודיקה
איפה אפשר ללמוד עורך וידיאו ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים