יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

בחינות בגרות
בחר בחינה:
תעודת בגרות


בחינת בגרות. כלי מיון מרכזי  (ShutterStock)
(ShutterStock) יזכרמ ןוימ ילכ .תורגב תניחב
.הקוסעתה םלועב םידמעומ ןוניסל יעצמאל ,םינשה ךלהמב תורגבה תדועת הכפה ,הימדקאל םידמעומ ןוימל ילכ התויה דבלמ .םיימדקאה דומילה תודסומל הלבק יאנת הווהמ ,םינושה דומילה ימוחתב ןוכיתה ס"היב רגוב יגשיה תא תמכסמש תורגבה תדועת

תורגבה תדועת הנבמ
.ךוניחה דרשמ תוניחבב גישוהש םינויצה ובו דחא דומע קר תללוכ ינרטסקא ןחבנ לש תורגבה תדועת .דמל וב ןוכיתה רפסה תיב לש תוניחבב ןחבנ םהבש תועוצקמב דימלתה ינויצ - "םיימינפ םינויצ" םיעיפומ הדועתה לש ילאמשה ימינפה דומעב .ךוניחה דרשמ לש תורגבה תוניחב רמולכ ,תוינוציח תוניחבב דימלתה ןחבנ םהב תורגבה תועוצקמ ינויצ םיעיפומ ינמיה ימינפה דומעב :םיירקיע םיקלח ינשמ תבכרומ תינרטניאה תורגבה תדועת

.תורגבה עצוממל תודוקנ 2 לש תפסותל ינרטסקא ןחבנ הכוז הבש א"ת תטיסרבינוא דבלמ ,םיימדקאה תודסומה לכב ההז דמעמ תודועתה יגוס ינשל
תורגבה תדועת לע ףסונ עדימ :ךוניחה דרשמ

תואכזה יללכו הדועתה בכרה
.דומיל תודיחי 21 תוחפל לש ףקיהב םינויצ םישרדנ יגולונכטה לולסמב .דומיל תודיחי 20 תוחפל לש ףקיהב םינוש תועוצקמב םינויצ לולכל תבייח האלמ תורגב תדועת

הבוחה תועוצקמ
:הבוחה תועוצקמ לכב םינויצ לולכל תבייח האלמ תורגב תדועת
מתמטיקה: 3 יחידות לימוד לפחות
אנגלית: 3 יחידות לימוד לפחות
תנ"ך: 2 יחידות לימוד לפחות
ספרות או מחשבת ישראל: 2 יחידות לימוד לפחות
היסטוריה: 2 יחידות לימוד לפחות
הבעה עברית: 2 יחידות לימוד לפחות
אזרחות: יחידת לימוד אחת לפחות

רבגומ עוצקמ
.תוחפל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב ,תוחפל דחא רבגומ עוצקמב ןויצ לולכל תבייח האלמ תורגב תדועת

יללכ עוצקמ
:םיאבה םיללכל םאתהבו ךוניחה דרשמ ידי לע םירכומה תועוצקמה תמישר יפל תוחפל דומיל תודיחי 2 לש ףקיהב (םלוע תוברת) יללכ עוצקמב ןויצ לולכל תבייח האלמ תורגב תדועת

.דחא עוצקמב תויהל תובייח דומילה תודיחי 2 -
.תילגנאב עוצקמב דומילה תודיחימ קלח ויהי אל דומילה תודיחי 2 -
.הבוחה תודיחי אל ןה דומילה תודיחי 2 -

תורעה
.ל"י 2 לש ףקיהב (םלוע תוברת) םייללכ תועוצקמ תמישר ךותמ דחא עוצקמב ןחביהל הבוחה לע םגו דומיל תודיחי 4 םומינימ לש המרב רבגומ עוצקמל השירדה לע םג הנעיש ,דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב הריחב עוצקמ ןוכיתב דמליי םירקמה תיברמב -

תורגב תדועתל יאכז דימלתה היהי ,ל"י 5 הקיטמתמ אוה רבגומה עוצקמהו ,ל"י 20 דימלתלו הדימב -

םיילילש םינויצ
.הלעמו 45-מ היהי ןויצהש יאנתב תאזו ,(הטמו 54 לש ןויצ) רתויה לכל דחא ילילש ןויצ הליכמ איה םא םג תורגב תדועתל יאכז היהי דימלת

.תוחפל תודוקנ 150 אוה םהינויצ םוכסש ,דחא לכ הלעמו ל"י 3 לש ףקיהב ,םירחא דומיל תועוצקמ 2 שיו הדימב תאזו ,45-מ ךומנ תויהל לוכי ילילשה ןויצה ,ןיפולחל

.(תינרטסקאה תכרעמל ינרטניאה ס"היבמ םידומילה לולסמ עצמאב ורבעש םידימלתל 'ב תירבע םע לולקשב רוביח וא ןושל ;'ב תירבע + 'א תירבע ;רוביח + ןושל :תויורשפאהמ תחא לש לולקש) "תירבע העבה"ב אוה ילילשה ןויצה םא תורגב תדועתל יאכז היהי אל דימלת

.המגמה עוצקמב היהי אל ילילשה ןויצהש אוה ףסונ יאנת ,יגולונכטה לולסמב םידימלת יבגל
תורגבה תדועתב דומילה תועוצקמ :ךוניחה דרשמ
ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים